III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna - Program gazyfikacji kraju

dodano: Środa, 31/01/2018 09:19


Program gazyfikacji kraju „Wyspowe stacje regazyfikacji LNG na terenie powiatów i gmin dźwignią rozwoju gospodarczego kraju”, konferencja odbyła się 20 listopada 2017 r. w Domu Technika NOT, ul. Czackiego 3/5, w Warszawie

Wykład inauguracyjny wygłosił
Pan Piotr Naimski - Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej  Infrastruktury Energetycznej

Cele konferencji:
1. Przekazanie jak najszerszemu gronu odbiorców kompletnej i rzetelnej wiedzy na temat programu gazyfikacji kraju.
2. Wyzwolenie przedsiębiorczości na terenie samorządów w wyniku budowy wyspowych
stacji regazyfikacji LNG
3. Omówienie problematyki budowy lokalnych (wyspowych) stacji regazyfikacji LNG oraz rozwoju gazyfikacji kraju/regionów.
4. Zapoznanie przedstawicieli samorządów oraz lokalnych przedsiębiorców z potencjałem energetycznym – energia elektryczna i termiczna (niskotemperaturowy chłód ok -163 st. C.) łącznie zwanych „energią chłodu” możliwą do odzyskania w procesie regazyfikacji LNG
5. Zapoznanie przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego
z możliwościami komercyjnego wykorzystania energii chłodu
6. Wyspowe stacje regazyfikacji a aktywizacja potencjału przedsiębiorczości na terenie
samorządów
7. Przedstawienie wyspowych stacji regazyfikacji LNG jako elementu zrównoważonego rozwoju gmin (dążenie do pozytywnych zmian jakościowych i ilościowych, w tym likwidowanie barier cywilizacyjnych przy jednoczesnym poszanowaniu walorów środowiska)
8. Przedstawienie propozycji biznesowych dla samorządów i przedsiębiorców
9. Przedstawienie możliwości wsparcia Unijnego przy budowie wyspowych stacji
regazyfikacji LNG oraz komercyjnych przedsięwzięć gospodarczych na terenie gmin
 10. Przedstawienie potencjału energetycznego zawartego LNG w skali kraju 

Na konferencji zaprezentowane zostały projekty komercjalizacji energii chłodu. Przykładowo w przetwórstwie rolno spożywczym – technologia liofilizacji - silnie awansująca się w świecie technologia przerobu owoców, warzyw, mięsa i mleka oraz innych przetworów.
Wykorzystanie energii chłodu z procesu wyspowej regazyfikacji LNG może przyczynić się do przeorientowania i ukierunkowania polskiego rolnictwa na przerób wysokotechnologiczny i eksport produktów wysoko przetworzonych na rynki zagraniczne. Należy zwrócić uwagę, że koszty przetwórstwa produktów rolnych w Polsce, przy udziale „darmowej” energii chłodu będą niższe o ponad 30% od analogicznych technologii w krajach EU, które oparte są o wykorzystanie drogiej energii elektrycznej.
Reasumując, potencjalne dodatkowe korzyści dla gospodarki w wyniku wykorzystania bezpowrotnie, obecnie traconej energii chłodu w nowo tworzonych zakładach pracy, można szacować na finansowym poziomie wielu miliardów rocznie, nie wspominając o: wzroście zatrudnienia, wpływie z podatków, wzroście eksportu produktów wysoko przetworzonych, uniknięciu emisji gazów do środowiska i innych. 

Więcej informacji: http://not.radom.pl/index.php?start=4